Műszaki
segítségnyújtás

Általános Szerződési Feltétlek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A PROFITÁRHELY KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Verzió: 2.0

Érvényes 2018-05-25-től visszavonásig.

 

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 A PROFITÁRHELY KFT (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., továbbiakban: Szolgáltató) a

szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben

(továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával, ill. a szolgáltatás használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,8%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

 

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. Ilyen szolgáltatások különösen, de nem kizárólag a domain regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások.

 

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben, vagy telefonon vehető igénybe a szolgáltató weboldalán (www.profitarhely.hu) a kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

 

2.4 Az előfizető köteles az általa igénybe vett szolgáltatások mindenkori érvényes árát megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla alapján. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

 

2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában.

 

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

 

2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

2.6.3 Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;

2.6.4 Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.

2.6.5 Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

2.6.6 Tilos olyan -hibás, biztonsági rést tartlamazó- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.

2.6.7 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Az előfizető köteles betartani a a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel a szerzői jogokra, valamint a 2001. évi CVIII. törvényre (Ekertv).

2.6.8 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 

2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

 

2.9 A szolgáltató köteles a jelen ÁSZF tervezett módosításairól az előfizetőt a tervezett módosítás előtt legalább 30 nappal értesíteni e-mailben.

 

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

 

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

 

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szerződésben, valamint a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

 

3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

 

3.5 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a szerződésben megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

 

3.6 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

 

3.7 A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.

 

3.8 Az Előfizető a 3.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.

 

3.9 A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

 

4. Pénzvisszafizetés garancia

 

4.1 A szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatási időtartam első 30 napjában az általa követlenül nyújtott szolgáltatásokra feltétel nélküli 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállal. Amennyiben az előfizető nem elégedett a nyújtott szolgáltatással, a fenti időszakban indoklás nélkül érvényesítheti a pénz-visszafizetési garanciát. Abban az esetben, ha az előfizető él e jogával, akkor a szerződés azonnali hatállyal megszűnik, a szolgáltató a díj visszafizetésével egy időben a szolgáltatást megszünteti.

 

4.2 A Szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatási időtartam 30 napot meghaladó része alatt az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatásra pénz-visszafizetési garanciát vállal részarányosan a szolgáltatási időtartamból hátralévő időszakra. A pénz-visszafizetési garancia nem vonatkozik a Szolgáltató által közvetített szolgáltatásokra (pl. domainregisztráció).

 

4.3 A 30 napot meghaladó időszakra vonatkozó pénzvisszafizetés kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz lehet pl., de nem kizárólag a szolgáltatások garantált rendelkezésre-állás nem teljesítése.

 

4.4 Az Előfizető pénz-visszafizetési kérelmet kizárólag írásban, ajánlott levélben útján nyújthat be a Szolgáltató részére, a minőségi panasz csatolásával.

 

4.5 A pénz-visszafizetési kérelem Szolgáltató általi elfogadásakor a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Előfizető értesítésének napja.

 

4.6 Az Előfizető nem jogosult pénz-visszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:

 

4.6.1 Szolgáltató által kiállított számláit a fizetési határidőn túl, késve rendezte.

4.6.2 Az Előfizetőnek tartozása van a Szolgáltató felé.

4.6.3 Számlatartozás miatt a szolgáltatás korlátozva lett.

4.6.4 Bármely (jelen ÁSZF-ben szabályozott okból) a Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal felmondta.

4.6.5 Felhasználó, vagy harmadik személy által okozott minőségi problémák esetén.

4.6.6 Bármely vis maior esetén (pl. lopás, tűz, stb.).

 

5. A szerződés hatálya

 

5.1 A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

 

5.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

 

5.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 

6. Egyebek

 

6.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.

 

6.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

7. Értesítés

 

7.1 Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

 

7.2 Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

 

7.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

 

8. Adatvédelemmel összefüggő rendelkezések

 

A Szolgáltató a webtárhely szerződésben foglalt webtárhely, e-mail tárhely, Privát felhő, vagy VPS szolgáltatás keretében a tárhelyen található weboldalak, e-mail postafiókok és FTP, vagy SSH hozzáférések (továbbiakban Szolgáltatások) tekintetében az alábbi adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységeket végzi:

 

8.1 Automatikusan naplózott adatok kezelése

Adatkezelő: Szolgáltató

Adatkezelés tárgya: a Szolgáltatások nyújtása közben történő naplózás során rögzített adatok tárolása az esetleges hibák kivizsgálásának céljából, valamint statisztikák előállítása céljából

Adatkezelés időtartama: az adatok rögzítésétől számított legfeljebb 1 év.

A személyes adatok típusa: weboldal látogatók esetén a látogató IP címe, a látogatás időpontja, valamint a meglátogatott weboldal URL címe. E-mail küldés és letöltés, valamint FTP, vagy SSH hozzáférés esetén az igénybe vevő IP címe, a hozzáférés időpontja, a belépési azonosító.

Az érintettek kategóriái: a tárhelyen lévő weboldal(ak) látogatói, E-mail küldést és fogadást, valamint FTP, SSH csatlakozást használó ügyfelek.

Az adatkezelés jogalapja:

- szolgáltatási szerződés teljesítése

- jogszabályi kötelezettség: 2003. évi C. törvény (159/A. §)

 

Adatkezelő ezeket az adatokat csak a szolgáltatások zavartalan működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, amelynek részét képezi a weboldal látogatottsági statisztikák készítése is a webtárhely tulajdonosa számára. Más célra nem használja fel, más személyes adatokkal nem kapcsolja össze, harmadik országba nem továbbítja és harmadik személynek nem adja át (kivéve ha erre jogszabály kötelezi, pl. hatósági megkeresés során).

 

 

8.2 Az előfizető által a Szolgáltató eszközein tárolt adatok kezelése

Adatkezelő: Előfizető

Adatfeldolgozó: Szolgáltató

Az adatfeldolgozás tárgya: az Előfizető által kezelt tárhelyen lévő adatok tárolása.

 

Az jelen szerződés keretében a Szolgáltató adatfeldolgozóként a biztonságos tárolás terén nyújt szolgáltatást, azonban e feladata nem terjed ki a tárolt adatok tartalmának megismerésére, vagy kifejezetten ezeken az adatokon további adatkezelési műveletek végzésére. A Szolgáltató a tárolt adatokat csak az általa az adatkezelőnek biztosított Szolgáltatások nyújtásához technológiai okból elengedhetetlen mértékben ismeri meg (pl. az ügyfél által bejelentett hiba kivizsgálása során). Ezen személyes adatokkal összefüggésben a Szolgáltató az adatkezelőtől nem kap a személyes adatok kezelésére a GDPR 28. cikk (3) bekezdésben részletezett (a szolgáltatás használata során az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés tárgyáról, időtartamáról, jellegéről, céljáról, az érintettek kategóriáiról) információt, sem pedig kifejezetten az ezekre az adatokra vonatkozó adatfeldolgozói feladatokat tekintettel arra, hogy a nyújtott szolgáltatásoknak nem ez a célja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a tárolásra alkalmas technikai feltételeket biztosítja, azonban ezen kívül további adatfeldolgozási tevékenységet nem végez.

 

A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót azért, hogy biztosítsa az adatkezelő számára a GDPR 32. cikkében foglalt biztonságos adattároláshoz szükséges feltételeket, és e szolgáltatások biztonsági, ill a személyes adatok kezelésével összefüggő IT biztonsági intézkedésekről és egyéb lényeges körülményekről jelen tájékoztatóban tájékoztatja az adatkezelőt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által működtetett weboldalakban, vagy egyéb programokban lévő biztonsági hiányosságok kihasználásával keletkező incidensekért, sem pedig az Előfizető által használt azonosítók és jelszavak illetéktelen kézbe kerülése miatt keletkezett károkért.

 

Mivel a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során az adatkezelőtől ezekre az adatkezelésekre vonatkozóan nem kap információkat és utasításokat, így nincs lehetősége az adatkezelés kockázatát felmérni, és nem tud érdemi döntést hozni a kockázat arányos védelmek kialakításáról. Ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa nem ismert adatokat érintő incidensek során keletkezett károkért.

 

A Szolgáltató a következő IT biztonsági célú beállításokat alkalmazza azért, hogy ezekhez az adatkezelésekhez a GDPR 32. cikke szerinti (de a változó valószínűségű kockázatok figyelembe vétele nélkül) biztonságos körülményeket az adatkezelő részére biztosítsa:

  • A Szolgáltató redundáns adattároló rendszeren (RAID 1, 5, vagy 1+0) tárolja az adatokat.

  • A tárolt adatokról naponta automatikusan biztonsági mentést készít, amelyet legfeljebb 60 napig tárol. (Kivéve a VPS szolgáltatásokat. Ezekről az adatkezelőnek van lehetősége biztonsági mentést készíteni.)

  • A szolgáltatások kezeléséhez (Vezérlőpult, e-mail és FTP hozzáférések) titkosított csatornát biztosít (jelen tájékoztató írásakor SSL, TLS, VPS esetén SSH segítségével)

  • A szolgáltatások kezeléséhez minden ügyfelétől név és jelszó alapú hitelesítést kér.

  • Az egyes tárhelyeket elkülönülten kezeli, az azokon futó szoftverek nem rendelkeznek jogosultsággal a többi webtárhely tartalmának elérésére.

  • A szolgáltatások naplóit folyamatosan és automatikusan elemzi, és a felismert támadási kísérleteket blokkolja

  • A szerverek és szolgáltatások állapotát folyamatosan és automatikusan monitorozza, és törekszik a felismert támadási kísérletek elhárítására

  • Valamint a felismert sikeres támadásokról az érintett adatkezelőt értesíti, és támogatja az incidens megfelelő és hatékony kezelésében.

 

Amennyiben az Előfizető (adatkezelő) úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató által biztosított védelmek nincsenek arányban az általa végzett adatkezelés kockázatával, akkor az az adatkezelő feladata, hogy erre vonatkozóan külön adatfeldolgozói szerződés megkötését kezdeményezze a Szolgáltatóval. Szolgáltató ilyen esetben jogosult mérlegelni a megismert kockázatok alapján a szolgáltatás nyújtását, annak technikai lehetőségeit különösen a megváltozott IT biztonsági igényekre vonatkozóan, ill. egyedi árakat és feltételeket határozhat meg.